RODO / Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dla klienta

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
I. Administrator danych:
1. Administratorem danych osobowych Pracowników jest ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Zabrzu (41-808) ul. Pod Borem 18, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000540772, NIP: 648-19-97-718, REGON: 273295877
II. Inspektor danych osobowych:
1. Administrator wyznaczył Zespół ds. ochrony danych osobowych, z którym Pracownik może się kontaktować w sprawach przetwarzania swoich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: ochrona.danych@zarys. pl;
III. Cele i podstawy przetwarzania:
Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:
1. w celu zawarcia umowy na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2. w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5. w celu wystawienia i przekazania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, realizując obowiązki prawne ciążące na Administratorze (art. 6 ust 1 lit. c RODO)
IV. Prawo do sprzeciwu:
1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
V. Okres przechowywania danych
1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej wycofania.
2. Dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy, następnie przez okres wskazany przez przepisy podatkowe i rachunkowe. W związku z dochodzeniem roszczeń dane mogą być przechowywane do czasu ich przedawnienia, jednak nie dłużej niż przez 3 lata.
3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora będą przechowywane:
a. do momentu wniesienia sprzeciwu,
b. w przypadku postępowania reklamacyjnego przez okres niezbędny do zamknięcia tego postepowania.
VI. Odbiorcy danych (możliwe podmioty przetwarzające dane osobowe):
1. Kancelaria prawna, przedstawiciele handlowi, firmy kurierskie, Poczta Polska, banki, internetowe systemy płatności, podmioty świadczące usługi techniczne, którym powierzono przetwarzanie danych (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, podmioty realizujące usługi hostingowe), podmioty upoważnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.
VII. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
3. prawo do usunięcia danych,
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
6. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
1. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy.
IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:
1. Nie podejmujemy decyzji zautomatyzowanych.
X. Przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Klauzula informacyjna dotycząca zgody na przetwarzanie danych kontaktowych przy realizacji zamówienia

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
I. Administrator danych:
1. Administratorem danych osobowych Pracowników jest ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Zabrzu (41-808) ul. Pod Borem 18, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000540772, NIP: 648-19-97-718, REGON: 273295877
II. Inspektor danych osobowych:
1. Administrator wyznaczył Zespół ds. ochrony danych osobowych, z którym Pracownik może się kontaktować w sprawach przetwarzania swoich danych osobowych:
a. za pośrednictwem poczty elektronicznej: ochrona.danych@zarys. pl;
III. Adres: ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze;
IV. Cele i podstawy przetwarzania:
1. Podanie danych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało utrudnieniem dostawy towaru.
V. Odbiorcy danych (możliwe podmioty przetwarzające dane osobowe):
1. Dane z zebrane na bazie zgody są ujawniane jedynie upoważnionym pracownikom Spółki związanym z realizacją dostawy, firmami kurierskimi z którymi Spółka współpracuje. , kancelaria prawna, Poczta Polska, podmioty świadczące usługi techniczne, którym powierzono przetwarzanie danych (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, podmioty realizujące usługi hostingowe), podmioty upoważnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.
VI. Okres przechowywania danych
1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy lub do momentu wycofania zgody. Po tym okresie dane zebrane na bazie zgody zostaną usunięte.
VII. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
3. prawo do usunięcia danych,
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
6. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:
1. Nie podejmujemy decyzji zautomatyzowanych.
IX. Przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
X. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej